Let's Make Robots!

Øv

Øv ingen pakke idag, nå håber den kommer imorgen, indtil da har jeg to nyanskaffede C64'ere jeg skal have renset og sat i stand og testet

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Fik du liv i dem?